Open uri20150704 3 1xkyz3r?1436006219

El diputado nacionalista Francisco Rodríguez abogó por
la alternancia en el Ejecutivo Gallego y propuso como
fórmula un Gobierno en coalición con el PSOE. Durante una
hora respondió a los internautas a través de
lavozdegalicia.com, mostró su apoyo al independentismo
formal y auguró mejores resultados tras el 21-O.

1 Francisco Rodríguez 04/07/2015 12:37

Ola, son Francisco ,espero contestar todas as vosas perguntas, e que sexan aclaratórias as respostas.Obrigado.

2 Anónimo 04/07/2015 12:37

Pensa que se vai a producer un troco no voto do agro, tradicionalmente votante do PP?

Francisco Rodríguez:

Creio que se vai producir esa transferéncia de voto fundamentalmente ao BNG, porque os nosos labregos e labregas teñen unha experiéncia acumulada de que o PP é moi negativo para as explotacións agrárias. Vai ser unha das claves destas eleizóns.

3 Anónimo 04/07/2015 12:37

¿Quiere usted la independencia de galicia?

Francisco Rodríguez:

Son nacionalista, e un nacionalista galego aqui e agora debe ter como obxectivo conseguir que a maioria do povo galego se sinta antes que nada galego e que as institucións democráticas actuais servan para o noso benefício e non para aplicación de cdesesños externos que tanto nos prexudican. Eis a cuestións, Nada teño en contra do independentismo fortmal, pero non hai que ser moi agudo para comprender que esta non é a tarefa do noso tempo para Galiza. Polo demais, un nacionalista pode aspirar a que exista un Estado plurtinacional se se garante que cada nación e soberana e pacta en pé de igualdade unha estrutura que nos respeite a todos e onde todos estexamos representados en pé de igualde. Este é o obxectivo estratéxico do BNG. Pero volvo a repetir, o fundamental hoxe é lograr que existamos como povo ,con toda a dignidade que nos corresponde e para iso hai que situar amensaxe e os obxectivos en cuestións que grande parte da povoación pode compartir e quere conseguir, e non confundi´la con proclamas lexítimas, pero moi afastadas das necesidades actuais.

4 Anónimo 04/07/2015 12:37

Sempre botei PP nas autonómicas. Son crente, conservador e monárquico. Vou botar BNG, aínda sabendo que esta vez perderá as eleccións, porque estou cheo de políticos que falan en castelán. ¿E consciente de que vostede levan moitos votos <prestados>?

Francisco Rodríguez:

Non creio que o BNG teña votos prestados. Ten os votos da xente ,das persoas que acreditan en que, aqui e agora, deben optar por esta opción porque é a que mellor serve aos intereses da sociedade galega, alén de poder compartir máis ou menos todos os plantexamentos do BNG. Polo demais, crea-me que votar BNG pola problemática lingüística demostra un degrau moi forte de identificación cun dos eixos cardinais da nosa política. A língua, o seu uso, demostra unha vontade de existéncia política moi sintomática, é ter vontade de auto-governo e de ser un povo livre.No BNg non contan as crenzas relixiosas, esas son cuestión íntima das persoas que nos respeitamos.

5 Anónimo 04/07/2015 12:37

Bos días. A miña familia paga moito en impostos. Crea postos de traballo. Contribúe, en máis dun eido, á sociedade. Non podo escolarizar a miña filla en galego. ¿Que pensa facer o BNG, que non vai gañar as eleccións?

Francisco Rodríguez:

Eis unha demostración de como se empregaron os vinte anos de autonomia, e en especial os doce de Fraga. Efectivamente, non existe a posibilidade de escolarizar na escola infantil, nen na primária, nen por suposto na secundária ou na Universidade, na nosa língua, o que resulta alarmante e impróprio dunha sociedade con língua própria. No caso da escola infantil, é ainda máis chamativo , porque tropeza con to o que son proclamas sobre direitos humanos elementais. O BNG ten como propósito lograr unha rede de escola infantil que garanta este direito dos país e dos nenos en toda a Galiza, ao igual que, en primeiro termpo, facer cumprir a lexislación vixente en matéria de uso do galego á hora da impartición de várias asignaturas na primária e na secundária. Este vai ser un obxectivo prioritário. Non podemops seguir cunha legalidade virtual, non podempos adaptar-nos a unha realidade tan negativa e agresiva co noso idioma. Hai que lograr unha cobertura social e institucional para todos os utentes do galego, e que se logre asi adesións progresiva e prática de máis falantes. O demais é un suicídio.

6 Anónimo 04/07/2015 12:37

Usted es un conocido marxista-leninista de la UPG. Cree que eso es compatible con creerse nacionalista? No cree que ambos conceptos están obsoletos y son de otra época?

Francisco Rodríguez:

AAntes que nada eu son nacionalista galego, porque é o que Galiza necesita. Pero debo dicer que a UPG é un partido marxista e leninista na medida que empregou unha metodoloxia de análise da realidade que está inspirada nesta filosofia. Pero para esclarecer a problemática da Galiza, é dicer, para analisar mellor cal é a nosa realidade e como cambiá-la. Non somos dogmáticos nen confesionais. Nunca pertencimos á internacional comunista, precisamente por sermos nacionalistas galegos. E sempre fumos combatidos pola esquerda "españolista", porque non comulgamos cos seus presupostos asimilistas e ,en certa maneira, colonialistas. Somos galegos e galegas e nada ten de negativo que usemos correntes filosóficas materialistas como ferramenta de análise. Non están nen esgotadas nen superadas. Nos non nos sentimos defraudados ou anulados polos fracasos do socialismo real, non era o noso, ainda que si pensamos que non era negativo en moitos aspectos para os povos que o viviron. A vista está o que acontece hopxe na Rúsia, na Ucránia ou na Roménia. A nosa razón de ser e de existir é a Galiza e a nosa contribuzón a que exista politicamente, penso, que foi e é crucial.

7 Anónimo 04/07/2015 12:37

Que opina dos ataques ao nacionalismo por parte de Zapatero, F. Vazquez e outros líderes do PSOE?

Francisco Rodríguez:

E a proba contundente dunha actitude anti-democrática e excluinte dun partido que non aceita a realidade plurinacional e plurilingüe do estado español. Están empeñados en aplicar a fórmula bipartidts en conivéncia co PP. Curiosamente falan de que non se permitirán as exclusiçóns e eles son a proba máis evidente desa política intolerante, excluinte e desrespitosa co pluralismo da sociedade. O Sr. Vázquez é a representación do auto-ódio que ainda caracteriza a un sector da povoación galega, se ben nel é usado con finalidades político-crematísticas, gr4andes negócios ao amparo das institucións, en nome de " la unidad de España". Tan valente dentro como covarde fóra. Un esperpento, que se adica a inzar A Coruña de corridas de touros e que nega mesmo que o nome orixinário dunha cidade galega é o que é A Coruña. Velai por que é tan querido polos que desexan que a Galiza sega a ser un povo anónimo, agachado e inexistente no Estado español.A zúnia do Sr. Vázquez contra o nacionalismo é a típica da que ve no ascenso do BNG non só dignidade e respeito polo país , senón tamén respeito pola legalidade e dificuldade para unha política corrupta.

8 Anónimo 04/07/2015 12:37

Estou en Londres traballando de camareiro cun escoces e cunha lituana e a ningun se lle ocorre dicer que o seu pais e Inglaterra ou Rusia. O noso pais segue a ser desconhecido. Noncre que unha e demonizar ao nacionlmo e outra o direito a existencia?

Francisco Rodríguez:

Efectivamente, cando se aca ao nacionalismo galego, non é por nengunha das tachas que se lle apoñen na propaganda contra os nacionalismos,é porque significa o direito de Galiz<a a existir. Velai lle doe. A demonización do nacionalismo correesponde a unha etapa histórica na que a única oposición ás xerarquias imperialistas, ben evidentes no mundo, é este movimenmto. NO estado español, no seu conxunto, e especialmente na Galiza, non se caracteriza nen pola xenofóbia, nen pola violéncia, se falamos do nacionalismo hexemónico en cada unha das nacións, é un movimento de carácter popular e cuns plamtexamentos máis progresistas que os que caracterizan aos partidos de ámbito estatal. A ideia de uniformizar España, de anular as competéncias autonómicas, de recentralizar a vida política e conómica, tropeza coa nosa oposición. E tan contra natura esta política, que provoca a reacción de cada vez sectores máis amplos da sociedade. Na Galiza, é ademais, a protesta e a oposición a unha política do Estado que nos marxina, ningunea e anula como povo nos mínimos máis elemerntares, coa colaboración interna de determinados poderes que viven ao seu abeiro. Pero a conciéncioa de Galiza está cada vez máis presente. Espero que os mozos e mozas como ti poidan ficar na Galiza. Son osíxeno para o noso país. Existiremos cando dentro sexamos quen de acabar con quen hoxe nos respresenta tan indigna como servilmente. Ainda que nos custe traballo e tempo.

9 Anónimo 04/07/2015 12:37

Que pasará se o PP perde a maioria e o PSOE se nega a pactar co BNG?

Francisco Rodríguez:

De daren-se os resultados que posibiliten un governo alternativo, será difícil que non o haxa, a non ser que exista unha vontade suicida por parte do PSOE. Esperemos que isto non sexa asi, polo ben da Galiza e dunha conceición minimamente democrática da política.

10 Anónimo 04/07/2015 12:37

quero saber se o BNG vai apoiar con máis decisión a reivindicación lingüística do Bierzo occidental?

Francisco Rodríguez:

Vosté sabe que nós apòiamos esta reivindicación. Na actual legalidade, debemos de aceietar que é a Xunta de Castela-León a que debe asumir unha planificación lingüística a este respeito que nós, de governar, impulsaremos e apoiaremos até onde faga falla. Hoxe existe a alusión ao galego no Estatuto de >C-L grazas ao BNG.

11 Anónimo 04/07/2015 12:37

Teño 22 anos e veño de votar BNG por correo, xa saben que teñen a maioría entre a xuventude ata os 44 anos, pero que se podería facer para mudar a tendencia de voto dos nosos maiores?

Francisco Rodríguez:

As mentalidades van cambiando paseniñamente. Unha boa política acabará por furar nen todas as idades, alén da natural evolución biográfica da xente. Os vellos van sendo sustituidos por outros vellos q

12 Anónimo 04/07/2015 12:37

boas como e posével que se saque a estrela da bandeira? que vai ser o seguinte? sacar aos que nom estem na burguesia das listas? chamarse espanhois directamente?..

Francisco Rodríguez:

Perdoe vosté ,pero non se decatar de que o BN´G está hoxe nuns plantexamentos ideolóxico-políticos que se caracterizan por unha nídia aposta nacionalista e democrática, é non ver o que si ven Fraga, Zapatero e Paco Vázquez. E mellor ter unha actitude máis ponderada e recoñecer quen está a facer algo operativo para que este país se transforme e quen só piruetas hipercríticas que non teñen en conta nen a consciéncia sociual existente. A política debe caracterizar-se pola sua capacidade para aunar vontades a prol do país non para atomizá-lo e confundi-lo. Desde logo, e por desgraza , a pouca burguesia que hai na Galiza, ainda non dou o paso de optar polo nacionalismo, a Igrexa tampouco. Comprenda que o problema non está na estrela, polo demais visíbel en todos os actos, mesnmo eleitorais, do BNG. Máis humildade e espirito construtivo é o que lles compren a moitos hipercríticos que se caracterizan pola sua incapacidade social para modificar nada, cando non son colaboracionistas direitos ou indireitos precisamente do máis noxente que existe na Galiza, un poder establecido que non nega, arrea, fustiga e despreza. Vaia todo isto, sen deixar de recoñecer, polo demais, que nós temos defeitos, pero non son precisamnmete os que vosté nos apón.

13 Anónimo 04/07/2015 12:37

É curioso que estas eleicións non sexan un problema de estado como as Vascas, por qué?

Francisco Rodríguez:

Curiosamente, invaden-nos os seus líderes, perto sen consecuéncias práticas para a presenza na España. Eis a cuestión ,son propagandistas que intentan abafar-nos pero facendo a mesma política de non nos considerar. Ben sintomático. A clave está en que a Galiza non exista, forma parte dun deseño, pero cada vez o teñen máis difícil, e coido que o dia 21 representará un novo chanzo a prol da nosa existenza como povo.

14 Anónimo 04/07/2015 12:37

Nom cré que sería um grande fracaso para a estrategia BNG obter resuldados similares aos de 1997?

Francisco Rodríguez:

Non se van producir uns resultados similares. Haberá ascenso, non lle podo garantir en que contia. Isto é o importante, como estou seguro que vosté tramén comparte. Se, ademais, existe a posibilidade de Governo alterantivo, mellor.

15 Anónimo 04/07/2015 12:37

Sería posible evitar la deslealtad socialista en un gobierno de coalición ( modelo Príncipe o Borreiros)?

Francisco Rodríguez:

Será un Governo con conflitos, pero tamén o caráter máis político da institución, a Xunta, terá máis custes para que empregue a deslealdade. Non esqueza que existe un Paarlamento, que os debates poden ser máis transparentes, e menos, "técnicos, e que a presión social tamén vai existir. Non hai bos antecedentes, como o que cita de Príncipe, pero a responsabilidade, de cosntituir-se este Governo, e a vinculación ás políticas xerais, fará máis levadeira a convivéncia, sempre claro que se estexa disposto a participar no proceso. Esta é a realidade política que existe na Galiza. Vai ser moi importante, en todo caso, que o ascenso do nacionalismo sexa relevante.

16 Anónimo 04/07/2015 12:37

Non é un pouco frustrante que o PSOE non se defina sobre un posíbel pacto?

Francisco Rodríguez:

E mágoa e axuda ao PP, pero na política non hai que desmaiar. Iso tera-lles un custe. Indica que estamos nun contexto político pouco democrático, e non precisamente por mor do nacionalismo. O dia 21 terán que replantexar moitas cousas.

17 Anónimo 04/07/2015 12:37

De que jeito vai impulsar o BNG o reintegracionismo? Teremos umha normativa que integre ao galego no portugues, como tantos desejamos?

Francisco Rodríguez:

O BNG comparte que basicamente o galego e o portugués son o mesmo idioma. Desde logo, impulsará vias nesta dirección. Deberemos contar co estado da cuestión, co diálogo, en con solucións que, superando a actual normativa, conduzan a unha de consenso, non estática, nen para sempre- ningunha normativa o é-, que gafa desaparecer a actual conflitividade por unha via de descastelanización do noso idioma. Teña en conta que non imos ver con institucións como a RAG, o Consello de Cultura e alii que teñen por lei algo que dicer. Debemos respeitar todas as opcións, pero coa clareza de que hai que procurar unha saída que parta do suposto que enunciei ao comezo. Despois hai toda unha pedagoxia que ten máis de comunicación cultural e lingüística con Portugal, especialmente a través dos meios audiovisuais e escritos, que dunha cuestión normativa estrito senso. Nunha palabra, achegar-nos desde nós, e desde o estado actual, para superá-lo cun amplo acordo maioritário.

18 Francisco Rodríguez 04/07/2015 12:37

Agradezo-lles a todos ea todas as suas perguntas. Espero que as respostas lles servan dalgo. En todo caso, gostaria de dicer-lles que o 21 temos unha oportunidade, aproveitemo-la como cidadáns galegos e galegas con cosnsciéncia de que o país merece outra situación, de que debemos intentá-lo. Será en ben da democrácia, e por suposto, en bven dunha Galiza que pode ser outra cousa. Somos xa moitos e moitas os que asi o acreditamos, os que asi o desexamos e os que traballamos nesta dirección. Unha aperta. Obrigado.